Darmowa dostawa od 300 zł!

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.ROSLINNEPRZESTRZENIE.PL
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep www.roslinneprzestrzenie.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Sklep www.roslinneprzestrzenie.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.roslinneprzestrzenie.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej
www.roslinneprzestrzenie.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej
www.roslinneprzestrzenie.pl umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej
www.roslinneprzestrzenie.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
9. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.roslinneprzestrzenie.pl
10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Piotr Trojanowski wykonujący działalność gospodarczą pod
firmą PKT Piotr Trojanowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Rydla 3/2, 82-300
Elbląg, NIP: 5783124464, REGON: 367030413, adres poczty elektronicznej (e-mail):
kontakt@roslinneprzestrzenie.pl
11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu.
12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi
Elektronicznej.
14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
ze Sprzedawcą.
§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
1. Sklep www.roslinneprzestrzenie.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet,
wyłącznie na rzecz Konsumentów.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe oraz używane, wolne od wad fizycznych i prawnych i
zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na
warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)
i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się
pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Zamówienia można składać:
6.1 poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep
www.roslinneprzestrzenie.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
6.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@roslinneprzestrzenie.pl
7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i
akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
9. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą
realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia
udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje
związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez
przesłanie wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2. formularz odstąpienia od umowy,
4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu,
zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty z
tytułu zawartej Umowy Sprzedaży, w postaci wiadomości e-mail przesyłanej na adres Klienta.
7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny), który będzie
dołączany do Produktu.
§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayU.pl)
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy
numer: 82 1140 2004 0000 3302 7680 7931 (Bank mBank S.A.) PKT Piotr Trojanowski, ul. Rydla 3/2, 82-300 Elbląg,
NIP: 5783124464. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje
zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia
dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich
banków.
4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych
adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.
5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni
roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt
zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania
Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego
Produktu.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu
przez przewoźnika:
2.1. Czas kompletowania Produktów wynosi od 5 do 7 dni roboczych od momentu:
a) zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na
rachunku Sprzedawcy albo
b) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.
2.2. Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie
przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki
(dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy
kurierskiej (InPost).
4. Zakupione w Sklepie Produkty Klient może odebrać osobiście po wcześniejszym kontakcie
mailowym.
§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU
1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z
tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z
dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania
można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@roslinneprzestrzenie.pl lub pisemnie na adres: ul. Ogólna 42/8, 82-300 Elbląg
1.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i
przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
1.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Ogólna 42/8, 82-300
Elbląg
1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od momentu zgłoszenia reklamacji.
1.6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w
terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z
uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty
odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
1.7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np.
wiadomość mailowa lub SMS.
§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który
zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma
obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę
do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba
że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie Produktu przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul.
Ogólna 42/8, 82-300 Elbląg
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów
Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki
mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu
wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi
niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich
dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi
jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w
którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku
Umowy Sprzedaży:
10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
10.4 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w
przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle
określonym.
§ 9
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
1.2. prowadzenie Konta w Sklepie.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach
określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych.
Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
§ 10
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest
nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia
w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia
albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie
zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§ 11
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu
Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@roslinneprzestrzenie.pl
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane
kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany
w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
§ 12
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym
i bezterminowym (prowadzenie Konta).
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: kontakt@roslinneprzestrzenie.pl
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze
ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w
szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym
wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej
wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w
każdym czasie w drodze porozumienia stron.
§ 13
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.roslinneprzestrzenie.pl
korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Piotra Trojanowskiego wykonującego
działalność gospodarczą pod firmą PKT Piotr Trojanowski, ul. Rydla 3/2, 82-300
Elbląg, NIP: 5783124464, REGON: 367030413. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za
szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony
www.roslinneprzestrzenie.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony
www.roslinneprzestrzenie.plstanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy
i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce
zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane
w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z
uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie
byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym
jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest
na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może
skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe
dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za
pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.ROSLINNEPRZESTRZENIE.PL
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.roslinneprzestrzenie.pl jest Piotr Trojanowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą PKT Piotr Trojanowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Rydla 3/2, 82-300
Elbląg, NIP: 5783124464, REGON: 367030413, adres poczty elektronicznej (e-mail):
kontakt@roslinneprzestrzenie.pl, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie
„Usługodawcą”.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego
www.roslinneprzestrzenie.pl.
§ 2
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe
Usługobiorców Sklepu www.roslinneprzestrzenie.pl w przypadku:
1.1. rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym
Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą
elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),
1.2. składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży).
2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje, w przypadku:
2.1. Konta: imię i nazwisko, login, adres, adres e-mail.
2.2. Zamówienia: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są
przez Administratora:
3.1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest
to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia
wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
3.2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie
odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia
roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli
przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
– trzy lata.
4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres
IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa
domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane
również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania
telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust.
2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku
profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
6. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie.
Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
8.1. przetwarzane zgodnie z prawem,
8.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
8.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
§ 3
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta
Administrator przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególności do:
1.1. podmiotów realizujących dostawę Produktów,
1.2. dostawców systemów płatności,
1.3. biura księgowego,
1.4. hostingodawcy,
1.5. dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,
1.6. podmiotów zapewniających system mailingowy,
1.7. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.
2. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane
osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom
Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające)
albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
3. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem §5 pkt 5 Polityki Prywatności.
§ 4
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
2.1. Dostęp do danych – art. 15 RODO.
2.2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
2.3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
2.4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
2.5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
2.6. Sprzeciw – art. 21 RODO
2.7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail
na adres: kontakt@roslinneprzestrzenie.pl
4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,
Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania
lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu
kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania
żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 5
PLIKI “COOKIES”
1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
internetowej Sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk
odwiedzin strony internetowej.
3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
3.1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
3.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas
określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji
Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze
strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany
oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie
rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk
korzystania ze strony.
5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych
danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA) oraz Piksel Facebook (administrator cookies
zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA)
6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć
Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze
Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie
pozostawania na danej stronie.
7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy
RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.